תוכן העניינים

מבוא 7 מטרות הספר 9 מבנה הספר 10 רקץ 'ליוני : 0 ק'רה ה'ססור'ת של גישות ב ' 9 לו 0 ו ה' 0 של המדץ ובסס'כולוג'ה של הלמידה סקירה היסטורית של גישות כ 0 ילו 0 ו 0 יה של המדע ובפסיכולוגיה של הלמידה מבוא 15 תמורות בתפיסות על אודות למידה 16 סקירה היסטורית-פילוסופית של תפיסות על אודות דרך יצירת הידע 16 תמורות בתפיסות פסיכולוגיות על אודות למידה 26 תפיסות חלופיות של מושגים מדעיים 36 שער ראשון ; o"nn ny 9 m - ת 0 ' 9 ות אישיות מול הת 0 ' 0 ה המדעית המקובלת חלק . 'א מהם "חיים - ? " תפיסות מוקדמות של לומדים מבוא 43 פעילויות לחשיפת תפיסות מוקדמות בנושא "מאפייני החיים" 43 n חלק : 'ב דיון במושגים "תנאי מספיק" ו"תנאי הכרחי" מבוא 53 מטרות 53 דיון במושגים "תנאי הכרחי" ו"תנאי מספיק" - פרק קריאה לסטודנט 54 ^ פעילויות לחקירת התנאים ההכרחיים והמספיקים לאפיון חיים 56 .... « חלק : 'ג תופעת החיים בהיבט הביולוגי מבוא 62 מטרות 63 < 5 פרק קריאה £ פעילות  אל הספר
מכון מופ"ת