פרק חמישי התפתחויות אחרות במרחב: שימושי הים, חקר האזור ופיתוח התיירות