פרק שלישי פיתוח מחנות מגורים עבור העובדים במפעלים

בגלל ריחוקו של האזור ממרכזי היישוב , נדרשה היערכות לוגיסטית לצורכי מגורים ותחבורה , והקצאת משאבי החברה עבורם . ואכן רעיון המגורים באזור התפתח התפתחות גדולה , ממחנות עבודה ארעיים ליישובי קבע , והנושא העסיק את הנהלת החברה במשך כל התקופה .  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב