פרק שני פיתוח שימושי הקרקע עבור מערכי הייצור במפעלים