תוכן העניינים

הקדמה 1 פרק ראשון : סגולותיו של אזור ים המלח , הפעילות והמחקר במרחביו 7 המאפיינים הפיזיים של הים והאקלים 7 פעילות האדם בים המלח ובאזור שמסביב 15 חקר אוצרות הטבע במרחב ים המלח בראשית המאה העשרים 23 ההכנות להקמת חברת האשלג 35 פרק שני : פיתוח שימושי הקרקע עבור מערכי הייצור במפעלים 53 שטחי הזיכיון ומאפייניהם 53 הקמת מערכי התשתית הפיזית 66 הקמת הברכות ובתי החרושת 80 מודל ותאוריה 96 פרק שלישי : פיתוח מחנות מגורים עבור העובדים במפעלים 98 ההקמה והפיתוח של מחנות העובדים 98 המאפיינים הדמוגרפיים והתפקודים שפעלו במחנות העובדים 117 פרק רביעי : ההתפתחות בתפיסת המגורים – ממחנות עבודה ליישובי קבע 155 יישוב הקבע הראשון : שכונה קהילתית 155 התמורה במרחב : קיבוץ 'בית הערבה' ושטחיו החקלאיים 172 פרק חמישי : התפתחויות אחרות במרחב – שימושי הים , חקר האזור ופיתוח התיירות 208 פיתוח שימושי הים באמצעות 'מחלקת הים' 208 קידום המחקר והרחבת הידע על אודות האזור 229 הקמת אתר תיירות בחוף קליה 262 פרק שישי : פעילות החברה והשפעתה על תחומים בארץ ישראל 279 מערכת הובלת האשלג לשווקים 279 תרומת החברה לפיתוח התעשייה הכימית 309 ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב