ג. תעודות מנהליות

[ 16 ] ג 1 / הפלוגה השומרונית תחילת העשור האחרון למלכות סרגון ב CTN 3 , 99 ) ii , 16–23 = § E ( 16 אבדלא , דלאח , יוגאה , אתמר , אחעדר ( י , ( עבדמלך , בל–דורי , נ ( ע ) רמנא , גבי , שמ (?) ע , אחעדר ( י , ( בעי , אחיו ( נזכר גם במס ‘ . ( 118 , 113 ס “ ה , 13 מ ( העיר ) שומרון ( ב ) יד ( י ) נבו–בל–אכין . ( מקצתם נזכרים גם בטקסט הפגום ( CTN 3 , 108 [ 17 ] ג 2 / רשימה ADD 993 = SAA 7 , 118 ) r , ii ( ( נמצאה בנינווה 661-663 , ( לפסה “ נ ] . . . [ 1 נבו–אח–אדנ הסופר של הסוחרים ( סוכנים מסחריים ;( 1 3 כנ “ ל , עזריו שומר הראש ; 1 כנ “ ל , נבו–נורכ–למ ר , סופר ; 1 5 כנ “ ל , דנ נ ] י 1 ;] כנ “ ל , מנ–כי–שר סייס של הרב–מג ; 1 7 כנ “ ל , קרד–אשור מהעיר הפנימית = ) אשור 1 ;( כנ “ ל , דאן–ארך ; 1 9 כנ “ ל , שמש–בלס ; 1 כנ “ ל , ( האישה ) כבתיא ; 2 כנ “ ל , בסי ( ו ) אקא ; 1 12 כנ “ ל , ידידי , ראש ישוב ( חזנ 1 ;( כנ “ ל , מרדכ–רמנ , סייר ;(?) 14 ס “ ה 13 סופר הארמון . 1 שרשי בן אדד–בל–אצר ; 1 16 אבנש–נאד ; 1 אשור–כלנ אביו של 1 ;] . . . [ ( האישה ) איחא ; 1 20 דליל–אשר המוכס של קווה . 22 ס “ ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ