5. הגלות ־ עבודת אלילים וניתוק הקשר עם ה‘

במקומות רבים במקרא קשורה הישיבה בגלות בעבודת אלילים . הישיבה בנכר כרוכה בטומאת עבודת אלוהי הנכר ( דב ‘ ד ; 28-27 כח 64 , 36 כט ; 16-15 שמ “ א כו ; 19 יש ‘ נב ; 11 יר ‘ ה ; 19 טז ; 13 יח ‘ ד ; 13 הו ‘ ט ; 4-3 עמ ‘ ז , ( 17 בגלל השפעת הסביבה האלילית ( דב ‘ כט ; 17-16 וראו גם שופ ‘ ב ; 3-2 מל “ ב טז ( 12-10 והתבוללות . הגלות מזמינה עבודת אלילים ובכך מאבדים את הזהות הדתית והקץ לעם ישראל כ “ עם . ”ה הייאוש בעקבות החורבן והגלות והרצון לשפר את החיים עלולים לשמש פיתוי לעבודת אלוהי המקום וכפי שמתריע יחזקאל “ והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן” ( כ . ( 32 האמירה שהגולים לארץ נכר יעבדו אלוהים אחרים אינה לשון ציווי אלא תוצאה . הגולים עלולים להיות מודחים לעבודת עץ ואבן גם מן הסיבה שאי–אפשר לעבוד את ה ‘ בעולות ובזבחים בארץ נוכרייה . לחיות בקרב הגויים זה לא לחיות כ “ עם לבדד , ”ישכון ומכאן הסכנה הגדולה של עבודת “ אלוהים , ”אחרים של היטמעות , של ניתוק הקשר עם אלוהי ישראל ( שמ “ א כו ; 19 יר ‘ ה . ( 19 סביר שההשקפה ולפיה הישיבה בגלות קשורה בעבודת אלילים מושפ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ