4. הגלות ־ עבדות, בית כלא, שבי, חולי, עוני ומחסור

לגולים צפויים חיי עבדות שבהם נתנסו כבר אבותיהם במצרים , עבדים נחותים ביותר שאפילו קשה למצוא להם קונה : “ והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה” ( דב ‘ כח ; 68 יש ‘ נ . ( 1 הזכרת מצרים ודימויים ממסורת יציאת מצרים הן בזיקה להגליה והן בזיקה לגאולה אינה מקרית , שכן הגלות נתפסת כ “ בית עבדים” ואילו הגאולה היא יציאה לחופש , “ יציאת מצרים” שנייה . “ מצרים” במסורת המקראית נקשרת פעמים רבות לעבדות ( בר ‘ טו ; 13 דב ‘ כח . ( 68 הגלות היא גזר דין לעבדות בארץ זרה , והגאולה היא שחרור מעבדות ( יר ‘ ה ; 19 ל ; 11-8 לד ; 13 יח ‘ לד . ( 27 הגלות היא כניסה לעבדות , בין שההגליה היא למצרים ( דב ‘ כח ( 68 ובין שהיא לבבל . על נבוכדנאצר ב נאמר “ ויגל השארית מן החרב ויהיו לו ולבניו עבדים” ( דה “ ב לו ; 20 וכן יש ‘ מט . ( 7 אלו לא עבדים המשתחררים לאחר שש שנים אלא עבדים לצמיתות כפי שנאמר ביר ‘ טז : 13 “ לא אתן 25 להבדיל מתיאולוגיה גלותית שלפיה ה ‘ נמצא בקרב עמו גם מחוץ לגבולות ארץ ההבטחה עד לקיבוץ כל גלויות ישראל “ באחרית . ”הימים ראו להלן , הע ‘ , 74 , 73 על הושע יב 10 ראו לעיל , עמ ‘ , 426 הע ‘ 165 המאמר ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ