1. החטא ועונשו ־ צידוק הדין האלוהי (תיאודיציה)

ההגליה במקרא , ברוב המקרים , מופיעה במסגרת של איום בעונש חמור ( דב ‘ כח -64 . ( 67 בחיבור ההיסטוריוגרפי המשנה–תורתי ( הדויטרונומיסטי ) ובחיבורים נוספים מודגש שהגלות היא עונש על חטא האלילות , על הליכה בחוקות הגויים ועל הפרת הברית . חטאים אלו עוררו את זעם האל ( וי ‘ יח ; 30-25 כ ; 23 כו ; 40-39 , 33-30 דב ‘ ד ; 27-25 כח ; 64-63 כט ; 27-21 ל ; 18-15 מל “ א ט ; 9 יד ; 15 מל “ ב יז ; 20-7 כא ; 15-10 כג ; 27-26 יש ‘ סה ; 3 יר ‘ ה ; 19 ח ; 20-18 ט ; 15-12 טז ; 13 יז ; 4-1 לד ; 23-13 מד ; 21 חב ‘ א 9-1 ועוד . ( כשם שהגויים גורשו מן הארץ בגלל רשעתם כך גם רשעת בני ישראל תגרום לחרון אף ה : ‘ “ וחרה אף ה ‘ בכם ... ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה” ( דב ‘ יא ; 17 ח . ( 20-19 גיבושו הספרותי של “ אני מאמין” זה מצוי במל “ ב יז העוסק בהגליות בידי האשורים וממשיך בהגליית בני יהודה ( פס ‘ . ( 19 מטרת הסקירה ההיסטורית בפרק זה להפגין את חסדי האל לעמו לעומת חטאי העם וכפיות הטובה שלו . אוכלוסיית הצפון גלתה משום שהתושבים עשו “ דברים רעים להכעיס את ה ” ‘ כאשר עשו “ הגוים אשר הגלה ה ‘ מפניהם” ( מל “ ב יז 11 ראו גם עמ ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ