סיכום

“ מימי מלכי אשור” ( נחמ ‘ ט ( 32 תפסה ארץ–ישראל מקום חשוב בחיי הקיבוצים היהודיים בנכר . זו תופעת יסוד בתודעה ההיסטורית ובזיכרון הקולקטיבי של היהודים בגולה לדורותיהם עד היום הזה . הזיקה לארץ–ישראל הגבירה , מצד אחד , את תחושת הגלות והפזורה של העם ב “ ארבע כנפות , ”הארץ אבל מן הצד האחר הייתה גורם פנימי חשוב 74 אכן רבים רואים ביש ‘ נו 8-2 הדים למחלוקת דתית בין בני הגולה בבבל לבין היהודים בפחווה הפרסית . מה קובע “ מי הוא , ”יהודי האם הקריטריון האתני ( שארות , ( או עקרון קיום התורה על חוקיה ומשפטיה , כמו השבת . ראו דיון בסוגיה זו אצל קופר–גולדשטיין , ( לעיל , עמ ‘ , 329 הע ‘ ( 390 עמ ‘ . 20 ישעיהו ( השלישי , פעל ביהודה ככל הנראה לאחר ימי זרובבל ולפני עליית עזרא ) מייצג את הסבורים שגם הנוכרי יכול להצטרף לעדת בני ישראל אם יקיים את השבת ויחזיק בתנאי הברית בין ישראל לאלוהי ישראל “) המחזיקים . ( ”בבריתי כך נראה לפרש את יש ‘ סו . 17-13 שאלה זו נידונה גם בתלמוד ( סנהדרין נט , ע ‘ א ; בבא מציעא קיד , עב ) בזיקה לויק ‘ א 2 שם נאמר “ אדם” ולא “ . ”איש על הדת כגורם מכריע , ולא הגניאלוגיה , בתקופות מאוח...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ