7. האונומסטיקון

על כיסופים ותקווה לשיבה למולדת אפשר ללמוד גם משמות של ישראלים / יהודאים בגולה . מדובר בעיקר בשמות עם רכיב פועלי , והפועל מביע תחינה לישועה ולגאולה . בני יהויכין שנולדו בגולה נקראים “ פדיה” ( ה ‘ יפדה את העם , ( “ יקמיה” ( ה ‘ יקום להושיע את העם , ( “ הושמע” ( ה ‘ ישמע את תפילת העם ) כל אלה מביעים תחינה ותקווה לגאולה ( דה “ א ג . ( 18-17 נ ‘ אביגד פירש את החותם שבו כתוב “ ליהוישמע בת שוששראצר” כך : אב בגולת בבל הנושא שם בבלי–פגאני “) האל שמש ינצור את , ( ”המלך נתן לבתו שם עברי יהויסטי המביע בקשה שה ‘ ישמע לתפילת הגולים וישיב את העם למולדתו . החותם מעיד שאין מדובר בעבד או באדם השרוי במצוקה כלכלית . תופעה ידועה היא במזרח הקדום בקרב קבוצות של גולים הנותנים לבנים או לנכדים שמות המסמלים תקווה לגאולה . בתעודה אכדית מסביבת ניפור משנת 420 לפסה “ נ נזכר השם a-a- š u-bu ( משורש ש–ו–ב , והשוו “ שאר ישוב” בנו של ישעיהו , יש ‘ ז 3 ולשם “ אלישיב” 16 אחד מצאצאי זרובבל , דה “ א ג 24 ושמם של עוד אנשים בימי עזרא ונחמיה ) ושם אביו Ha-ka-a ( בהוראה של חכה להושעת האל , והשוו “ . ( ”חכליה חכליה אבי נחמיה ח...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ