ג. נבואות

בגולה חוברו ונערכו נבואות שנאמרו לאחר גלות יהויכין וחורבן ירושלים , אבל גם נשמרו ושוכתבו נבואות של נביאים מלפני החורבן , דוגמת הושע , עמוס ומיכה . כתובים ואמרות שחוברו בגולה יוחסו בדרך אנאכרוניסטית לנביאים שפעלו לפני החורבן , בדומה לכתוב בעמ ‘ ט 15-11 בדבר הקמת סוכת דוד הנופלת ונטיעת העם מחדש על אדמתו , “ ולא ינטשו עוד מעל , ”אדמתם או לכתוב במי ‘ ד : 11-10 “ כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל שם תנצלי שם יגאלך ה ‘ מכף . ”איביך לגולים היה אינטרס לשמור נבואות שנאמרו לפני החורבן ובהן איום על עונש בחרון אף ה ‘ אם לא יחזרו בתשובה . כשם שנבואותיהם של הנביאים שקדמו לחורבן בדבר העונש נתקיימו כך גם 149 אקרויד , גלות , עמ ‘ ; 85-84 ברוגמן , “ ; ”קריגמא סמית , דת , עמ ‘ e ; 140-139 , 12 J . G . Vink , Date and the Origin of the Priestly Code in the Old Testament , Oudtestamentische . J . Milgrom , ZAW 111 ) 1999 ( , pp . 10–22 ; Studien 15 ) 1969 ( הקובעים את זמנו של P לתקופה הפרסית מסתמכים גם הם על הנאמר בעזרא שהוא הביא עמו את “ ספר תורת משה” ( עז ‘ ז ( 25 , 10 וכן על הקודפיקציה של חוקי הפ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ