ג. אין כפייה דתית כשיטה מדינית אימפריאלית

במסופוטמיה הקדומה וכן בתקופת השלטון הפרסי יכלו מיעוטים להמשיך ולהחזיק במסורת אבות , בהגבלות מסוימות , בלא כפייה דתית מצד השלטונות . הבטחת הנאמנות 71 ראו הרשימות מימי סרגון ב ; SAA XI , nos . 15–21–ב רסל , ארמון סנחריב , פרק חמישי . ראסל סבור שחלק מן הפועלים אפשר שהם גולים מיהודה לאור הלבוש ( headgear ) הדומה לזה שבתבליט מלכיש . על חיוב האוכלוסייה בעבודת אנגריה ראו ויינפלד , משפט , עמ ‘ . 56-47 72 משיניסט , “ , ”אשורים עמ ‘ . 97 73 ראו , SAA XI , p . XVI ושם הפניה לתעודות הרלוונטיות , וכן ינגר , “ , ”הגליות עמ ‘ . 222 74 ונדרהופט , אימפריה , עמ ‘ ; 97-91 מלכים ופחות מעבר הנהר חויבו לשלוח אנשים וחומרים למבצעי הבנייה של נבוכדנאצר בבירתו בבל . ראו ונדרהופט , “ , ”אסטרטגיות עמ ‘ 246-245 ושם הפניה למקורות . כוח עבודה של גולים לא הספיק . 75 לסוגיית העבדים מקרב גולי ישראל ויהודה ראו גם הפרק החמישי . 76 מחלוקת בין החוקרים בשאלה האם האשורים כפו את פולחן אליהם על העמים המשועבדים במדינות חסות ובפרובינציות . ראו דיונים בסוגיה זו : כוגן , אימפריאליזם ; מקיי , דת ; ספיקרמן , יהודה ואשור ; המאמרים בקו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ