ב. הגולים לא נכבשו לעבדים

ההגליה היא עונש חמור ואסון כבד לפרט ולאומה ; עם זאת לא הייתה מדיניות שיטתית של אשור או של בבל למכור גולים לעבדות . גולים נמכרו לעבדים tu ) ard ומונחים נרדפים אחרים . ( במקרים יוצאים מן הכלל . עבודת עבדים אין בה כדי לשרת את מגמות ההגליה . האינטרס של האימפריה בא לידי ביטוי בדברי רבשקה : “ עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם וכו ” ‘ ( מל “ ב יח , ( 32 וכוונת הכתוב שהם יקבלו אדמות לפרנסתם . דברים דומים אומר פקיד אשורי לגולים : “ אכלו לחמכם ושתו מימכם ושמחו בצלו של אדוני מלך . ”אשור וזאת לדעת שהמונח = ardu “ עבד” = amtu ) אמה ) 42 ראו פרק ראשון . אמנם מצויים כתובים שאותם אפשר , בדרך ההשערה , לפרש שהיו נוכרים שקבלו את דת ה ‘ ( יש ‘ נו ; 8-6 יח ‘ מז , ( 22 אבל אין כאן עניין לגיור מוסדי ואין לדבר על גיור המוני . ואכן י ‘ קויפמן מבחין בין מתייהדים ( והכוונה לנספחים , נלווים ) לבין גיור מוסדי שלא היה קיים אז . קויפמן , תא “ י , ד , עמ ‘ . 48 וראו לעיל , עמ ‘ , 64 הע ‘ . 108 43 על המונחים ל ‘ עבד’ ראו גליל , משפחות , עמ ‘ . 191-188 מקרים יוצאים מן הכלל של גולים / שבויים שנמכרו לעבדות אין בהם כדי לל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ