סיכום ומסקנות

כלל העדויות , הכתוב ת והדוממות , בצירוף שיקולים שהם מעבר לעדויות המפורשות , מעלות כמה מסקנות סבירות . בראש ובראשונה המסקנה היא , שלא הייתה הגליה טוטאלית , אבל הייתה הגליה המונית מישראל ומיהודה . האמירות הכלליות בספר מלכים “ ויגל ישראל מעל ; ”אדמתו “ ויגל יהודה מעל אדמתו” הן לשון גוזמה כדי להביע את גודל האסון השקול כנגד חומרת החטא , להפגין את התגשמות איום הנביאים בחורבן ובהגליה טוטאליים , ואין בהן מגמה ללגיטימציה ולדלגיטימציה של צד כזה או אחר . אין זה שונה מלשון האיום בכתובים רבים בדבר הגליה טוטאלית , השמדה טוטאלית וחורבן טוטאלי , כמו ויק ‘ יח ; 28 כ ; 22 כו ; 46-32 דב ‘ ד ; 27 ח ; 20-19 ט ; 20-19 כח ; יר ‘ ד , 20 ; 29 , 23 יג ; 14 טו ; 9 כא ; 7-6 כה ; 18 יח ‘ ו ; 6 כב . 31 , 22-21 , 15 בדב ‘ כח 64-61 נזכרים בדיבור אחד השמדה , אבדון , שארית והגליה . ההגזמה והנטייה להכללה מתוך מניע האוניברסלי המובע ביש ‘ נו . 8-1 גונווג , “ עם . ”הארץ לדעת גונווג ל “ עם הארץ” בספרי עזרא–נחמיה משמעות תיאולוגית ( עובדי אלילים שהם “ עם הארץ” בניגוד ליראי ה (‘ בניגוד למשמעות של מונח זה בחגי ובזכריה . ראו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ