א. הגליות וגלות לאור הנתונים בכתובים ובכתובות

( 1 ) הגליות טוטאליות הארץ ריקה , חרבה ושוממה . על–פי כתובים אחדים הייתה הגליה טוטאלית גם מממלכת ישראל וגם מממלכת יהודה : “ ויגל ישראל מעל אדמתו” ( השוו עמ ‘ ז ;( 17 , 11 “ לא נשאר רק שבט ; ”יהודה “ גם יהודה לא שמר ... עד אשר השליכם מעל ; ”פניו “ ויגל יהודה מעל ; ”אדמתו “ ויגל השארית מן 43 אפעל , “ , ”שומרונים עמ ‘ 43 ושם הפניה למקור ; נספח . ] 16 [ לעומת זאת בתעודות מנהל שנמצאו בכלח , מן התקופה שקדמה לתגלת פלאסר ג , נזכרו “ שומרונים” המקבלים מצרכי מזון מאוצר המלכות . ככל הנראה לא מדובר בשבויים / גולים אלא בנציגים מדיניים . ראו אפעל , שם . 44 על היקף ההגליות , היקף החורבן והמצב הדמוגרפי ביהודה בתקופה הנידונה ראו דיון וספרות אצל אלברטץ , גלות , עמ ‘ ; 80-73 ינסן , יהודה , עמ ‘ ; 36-35 קרטר , יהוד ; שראם , ישעיהו השלישי , עמ ‘ ; 54-53 ליפשיץ , ירושלים , בעיקר עמ ‘ ; 416-392 , 305-241 קיפר , גלות , עמ ‘ -84 87 והספרות שם , ולהלן , הע ‘ . 139 , 138 , 72 , 60 ; ”החרב “ כל גלות ירושלים ויהודה המוגלים ; ”בבלה “ ועמה הגלי לבבל” ( מל “ ב יז -19 , 6 ; 23 , 20 כד ; 20 כה ; 21 יר ‘ מ ; 1 נב , 27...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ