א. גלות יהויכין

יהויקים ( אליקים ) בן יאשיהו מרד במלך בבל ( מלב כד ( 1 ויהויכין בנו הוא שנשא בתוצאות . אמנם בספר דניאל מסופר שנבוכדנאצר הגלה את יהויקים , אבל המסורת במל “ ב כד 6 “ וישכב יהויקים עם אבתיו” נראית אמינה יותר ( יר ‘ כב ; 19-18 לו . ( 30 בדה “ ב לו 6 נאמר : “ עליו עלה נבוכדנאצר מלך בבל ויאסרהו בנחשתים להליכו , ”בבלה אבל אין כאן אלא מקרה נוסף בספר דברי הימים של גישור בין מסורות נוגדות . ביח ‘ יט 4-3 נרמזת הגליה של יהואחז מצריימה ( ראה מל “ ב כג ( 33 ופסוק 9 מכוון כנראה להגליית צדקיהו בבלה ויש אומרים שהכוונה ליהויכין ( וראו יח ‘ יז ; 12 יט 9-5 וכן יר ‘ יג ; 19-17 כז . ( 20 בשנת 597 לפסה “ נ נכבשה ירושלים בידי הכשדים . בכרוניקה הבבלית נאמר : “ בשנה השביעית , בחודש כסלו , כינס מלך אכד את צבאותיו , התקדם אל ארץ חת וחנה מול עיר “ , ”גלות עמ ‘ ; 18-17 ליפשיץ , ירושלים , עמ ‘ ; 105-104 , 83-81 ג ‘ וליין , מקרא , עמ ‘ . 6-3 אלברטץ , גלות , עמ ‘ 80-69 ושם על תאריכי ההגליות ; קיפר , גלות , עמ ‘ 74-67 ושם ספרות על מכלול הבעיות הקשורות בהגליות של נבוכדנאצר מיהודה , כולל מקורות . יש שמתקנים את התאריך ביר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ