2. ההגליות בימי בבל הכשדית ־ נבוכדנאצר ב

הממלכה הכשדית ( הנאו–בבלית , ( שירשה את ממלכת אשור , נקטה גם היא מדיניות של הגליית אוכלוסייה מארצות כבושות . בימי נבוכדנאצר ב 562-605 ) לפסה “ נ ) גדלה האוכלוסייה שמוצאה מישראל ומיהודה במסופוטמיה בעקבות ההגליות שביצע מלך בבל בימי יהויכין ובימי צדקיהו מלכי יהודה . כתובותיו של נבוכדנאצר ב ממוקדות בשיקום מקדשים כדי להפגין את יראת האלים של המלך ואינן עוסקות כמעט במסעות מלחמה . רוב הידיעות הן מן המקרא ומרוכזות במל “ ב כד-כה ; יר ‘ לט ; נב . ביר ‘ נב 30-28 נאמר : “ זה העם אשר הגלה נבוכדראצר בשנת שבע יהודים שלשת אלפים ועשרים ושלשה . בשנת שמונה עשרה לנבוכדראצר מירושלים נפש שמנה מאות שלשים ושנים . בשנת שלש ועשרים לנבוכדראצר הגלה נבוזראדן רב טבחים יהודים נפש שבע מאות ארבעים וחמשה כל נפש ארבעת אלפים ושש . ”מאות לפי פסוקים אלו ( שחסרים בתרגום השבעים ) היו שלוש הגליות : גלות יהויכין בשנת שבע לנבוכדנאצר 598 / 7 ) לפסה “ נ ;( בשנת שמונהעשרה לנבוכדנאצר 587 / 6 ) לפסה “ נ ;( בשנת עשרים ושלוש לנבוכדנאצר 582 / 1 ) לפסה “ נ . ( הגרסה בספר מלכים שונה . במל “ ב כד 12 נאמר : “ ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך ב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ