א. תגלת פלאסר ג (727-745 לפסה“נ)

“ בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פלאסר מלך אשור ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה” ( מל “ ב טו . ( 29 בפסוק זה מצויה הידיעה על הגליה ראשונה של אוכלוסייה מבני ישראל לארץ אחרת , “ אשורה” ( והשוו עובדיה 20 “ וגלת החל הזה לבני . ( ”ישראל הגליה זו קשורה למסע המלחמה שערך תגלת פלאסר ג לסוריה ולארץ–ישראל נגד רצין מלך ארם–דמשק ופקח בן רמליהו אשר מלך בשומרון ( מל “ ב טו ; 29 טז ; 10-7 דה “ א ה , 22 , 6 ; 26 דה “ ב כח . ( 21-20 מאורע זה נזכר גם בכתובותיו של תגלת פלאסר ג שנמצאו בכלח ( נמרוד ) בירת אשור . מכתובות אלו ומן הכרוניקון האפונימי אנו למדים שבשנים -734 732 לפסה “ נ נלחם תגלת פלאסר ג בסוריה ובארץ–ישראל והגלה תושבים מארם–דמשק ומארץ–ישראל . היישובים שמהם לקח מלך אשור שבויים אל מסופוטמיה מצויים בעברהירדן ( עשתרות , רמות גלעד , ] ק [ נת בבשן וכן שבויים משבטי עבר–הירדן , ( בגליל 2 על המסעות של תגלת פלאסר ג לארץ–ישראל 732-734 ) לפסה “ נ ) ראו קיפר , גלות , עמ ‘ 51 54 ושם ספרות ; ינגר , “ , ”הגליות עמ ‘ ; 214-201 טטלי , “ , ”שומרון עמ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ