1. ההגליות בימי מלכי אשור

האשורים הם שפתחו במלאכת ההגליה של עם ישראל מארצו 732-733 ) לפסה “ נ , ( והבבלים סיימו את המלאכה , סיום המתבטא בחורבן בית המקדש , הריסת ירושלים , הגליית אוכלוסין , קץ לממלכת יהודה וקץ למלכות בית דוד 586 ) לפסה “ נ . ( 1 באכדית שגורים פעלים אחדים לציון פעולת ההגליה ולקיחה בשבי hu = ZI ERIM . ; nas גולה ; tu ; gal lu , hab š al ( שלל מלחמה , כולל בני אדם ) ולעתים hu sap ( להפיץ לכל עבר lu , ( ab , ar ( להוביל . ( על הפועל gal ( השאול מן הארמית ) ונגזריו tu , ) tu , gal tu , š agal š agl , •/ š ugl š agl tu ( gal ראו W . von Soden , Orientalia 35 ) 1966 ( , ; CAD vol . 17 , part III / 2 , pp . 200–202 ; p . 8 דלר “ , ”אפיגרפיה עמ ‘ tu , ND 2803 ; ABL 387 = SAA V , 203 ) 194 ;( gal קיפר , גלות , עמ ‘ . 113-111 כן שגורים שמות העצם . ; hubut qa š ti ; hubtu ; ki š ittu ; š allatu על פעלים ומונחים בזיקה להגליה ולגלות / גולה במקרא ובתרגומים למקרא וספרות מחקר ראו רום–שילוני , “ ; ”דויטרונום קיפר , גלות , בעיקר עמ ‘ . 200-193 ; 147-146 קיפר מתרכז בניתוח לקסיקוגרפי ( מורפולוגיה , אטימולוגיה וסימ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ