מטרות ארגוניות סותרות וקונפליקטים תפקידיים

נ ילי ם ו ק נ י ק מבוא שני משתנים אלה — מטרות ארגוניות סותרות וקונפליקטים תפקידיים — שונים במהותם זה מזה : האחד הוא באופן טיפוסי משתנה מאקרו , והשני — מיקרו , עיסוק בשני משתנים אלה מתקשר לשאלה כללית יותר שבה עוסקת הספרות הארגונית , זו הנוגעת לקשרים האפשריים בין משתני מאקרו ומיקרו בתיאוריה הארגונית . יש לציין כי חלק גדול מהספרות הארגונית עוסק בנפרד בשני הסוגים של משתנים אלה O'Reilly , ) . ( 1991 סטו ( Staw , 1984 ) מתאר את הפיצול הבסיסי הקיים בשדה חקר הארגונים בין רמת המיקרו ( ששורשיה בפסיכולוגיה ) לבין רמת המאקרו ( הקשורה לסוציולוגיה , לכלכלה ולמדעי המדינה . ( פיצול זה , טוענים קפלי ושרר , ( Cappelli & Sherer , 1991 ) מחמיץ דווקא את הייחוד של תחום ההתנהגות הארגונית ואת הסיכוי להגיע לתוכנות מעמיקות הנובעות משילוב שתי הרמות . מגמה עדכנית של מחקר עוסקת בהשפעות משתנים ברמת הארגון על התנהגות פרטים וקבוצות בארגונים ואף בהשפעת התנהגות של פרטים וקבוצות על האפיונים של ארגון . גוף זה של מחקר מוצא קשרים מתאמיים וסיבתיים בין משתנים מגוונים ברמת הארגון ( כגון טכנולוגיה , תרבות ארגונית , שינוי ארגונ...  אל הספר
צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני