2. אסכולה של מיתודה

קיימות שיטות פילוסופיות שונות , שלכל אחת מהן מושגים אפייניים שונים על מי תודת הידיעה . יש מהן הנקובות בשמות — אסכ ^ לאסטיקה , סנסאציונאליזם , ראציו נאליזם , ריאליזם , אמפיריזם , טראנסצנדנטאליזם , פדאגמאטיזם , וכדומה . על רבות . י v מהן מתחנו ביקורת בקשר לדיוננו בבעיה חינוכית מסוימת . עתה נידרש להן במידה שכלולות בהן סטיות מאותה מיתודה שנמצאה יעילה ביותר בקניית דעת , הואיל והעיון בסטיות אלו עשוי להבהיר לנו את מקומה הנכון של הדעת בניסיון . כללו של דבר , תפקידה של הדעת הוא להכשיר ניסיון אחד לשימוש חפשי בניסיונות אח רים . המלה 'חפשי' מציינת את ההבדל שבין עקרון הדעת לעקרוךההרגל . הרגל — משמעו , שאדם יחיד משתנה שינוי מה על ידי איזה ניסיון ושינוי זה מטפח נטייה קדומה לפעולה קלה יותר ויעילה יותר בכיוון דומה בעתיד . אף להרגל יש אפוא אותו תפקיד של עשיית ניסיון אחד ראוי לשימוש בניסיונות הבאים אחריו » ובת חומים מסוימים הוא ממלא תפקיד זה בהצלחה . אד הרגל שאינו קשור בדעת אינו מניח מקום בחשב 1 נו לשינוי בתנאים , לחידוש . צפיית שינוי מראש היא מחוץ לתחו מו , שכן ההרגל מניח כי המצב החדש שווה שוויון...  אל הספר
מוסד ביאליק