1. השכל בייחודו הגמור

עסקנו עד כה בהשפעות השונות שגרמו לפילוג בין עבודה לבטלה , בין עשייה לידי עה , בין אדם לטבע , השפעות אלו הביאו לידי חלוקת החומר החינוכי למקצועות לי מוד נפרדים . הן גם נתנסחו בפילוסופיות שונות , שהעמידו זה לעומת זה את הגוף ודר שכל , את הדעת העיונית והמעשה , את המוכניות הפיסית והמטרה האידיאלית . מב חינה פילוסופית מגיעות תורות השניות השונות האלו לשיאן בהצבת גבול חותך בין שכלים אינדיבידואליים ובין העולם , ולכן גם ביניהם לבין עצמם . אף על פי שהקשר של עמדה פילוסופית זו לנוהל החינוכי אינו גלוי באותה מידה כמו הקשר של הנוש אים שנידונו בשלושת הפרקים האחרונים , הרי יש כמה השקפות חינוכיות המקבי לות לעמדה זו , כגון האנטיתיםה הקיימת כביכול בין החומר ( בתורת מקבילה חינו כית של העולם , ( לבין המיתוהו . ( בתורת מקבילה לשכל , ( וכן הנטייה לראות בהת עניינות משהו אישי בהחלט , ללא כל קשר פנימי לחומר הנלמד . נוסף על נגיעותיה המקריות לענייני חינוך מבקשים אנו להוכיח בפרק זה , שבפילוסופיה הריאליסטית על שכל ועולם כלול מושג מוטעה על היחס שבין דעת לאינטרסים חברתיים ובין אינדיבידואליות , או חירות , לפיקוח חב...  אל הספר
מוסד ביאליק