סיכום

מן ההבדלות שבין ערכים חינוכיים , שנידונו בפרק האחרון , זו שבין תרבות לתועלת היא אל נכון היסודית ביותר . אף על פי שסברה שכיחה היא , שההבדל הזה הוא מהותי והחלטי , הריהו על צד האמת היסטורי וחברתי . מקורו ביוון , עד כמה שהדברים אמורים בניסוחו המודע , והוא נתבסס על העובדה , שחיי אנוש אמיתיים חיו שם בני אדם מעטים , שנתפרנסו מפרי עמלם של אחרים . עובדה זו השפיעה על המשנה הפסיכולוגית בדבר היחס שבין תבונה לתשוקה , בין הלכה למעשה . היא נתגלמה בתורה הפוליטית על חלוקה נצחית של בני אדם לאנשים המוכשרים לחיות חיי תבו נה , ושעל כן יש להם מטרות משלהם , ולאנשים המוכשרים רק לחשוק ולעבוד והזקוקים לכך שאחרים יציבו להם את מטרותיהם . שני ההבדלים , הפסיכולוגי והפוליטי , כיוון שניתרגמו למונחים חינוכיים , הביאו לידי חלוקה בין חינוך ליבראלי , שעניינו חיי בטלה עצמאיים המוקדשים לידיעה לשמה , לבין אימון מעשי ותועלתי לשם עבו דות מוכניות , המחוסרות תוכן שכלי ואסתיטי . אף על פי שהמצב בהווה שונה ביסודו להלכה ונשתנה הרבה למעשה , הרי הגורמים של המצב ההיסטורי הישן עדיין מתמי דים בהשפעתם לקיים את ההבדל החינוכי , הפשרות ...  אל הספר
מוסד ביאליק