סיכום

היסודות הכלולים בדיון על הערך כבר נתבררו על ידינו בעיקרם בדיוננו הקודם על מטרות ועניינים . אך מכיוון שערכים חינוכיים עולים על פי רוב לדיון בקשר לתביעות של מקצועות שונים בתכנית הלימודים , חזרנו כאן לדון על המטרה והעניין מנ קודות הראות של המקצועות המיוחדים . המונח 'ערף' שתי הוראות לו , שונות לגמרי זו מזו . מצד אחד מציין הוא הוקרת דבר , ייחוד חשיבות לדבר בזכות עצמו , חשיבות עצמית . זה הוא שם יאה לניסיון מלא או שלם . 'לייחס ערך — משמעו מבחינה זו : להחשיב . אד 'לייחס ערך' משמעו גם פעולה שכלית מובהקת —פעולה של השוואה ושיפוט — לקצוב ערך . צורך זה חל בהעדר ניסיון מלא וישיר , ומתעוררת השאלה — איזו מן האפשרויות השונות של מצב יש להעדיף בשביל להגיע להשגה מלאה או לניסיון חיוני . מכל מקום אין אנו צריכים לחלק את המקצועות שבתכנית הלימודים למקצועות ערכיים , שעוסקים בערך עצמיי , ולמקצועות אמצעיים , שעוסקים במה שיש לו ערף או מטרה מחוצה לו . קביעת מידות נכונות בכל מקצוע תלויה בהכרת התרומה שהוא תורם לחשיבותו הבלתי אמצעית של הניסיון , תלויה בהערכה ישירה . הספרות והאמ נויות הן בעלות חשיבות מיוחדת , לפי שהן...  אל הספר
מוסד ביאליק