3. תרבות כמטרה

אם יעילות חברתית מהווה או אינה מהווה מטרה תואמת לתרבות — שאלה זו תלויה בשיקולים הבאים . תרבות פירושה לכל הפחות משהו שטופח ורובה , משהו שגמל ושוכלל ! היפוכה — הגולמי והגס . כשבאים ומזהים את ה'טבעי' עם גולמיות זו , התר בות מנוגדת למה שקוראים 'התפתחות . 'טבעית כיוצא בזה , התרבות היא משהו אישי > מטפחת היא הערכת רעיונות , אמנות ואינטרסים אנושיים רחבים . כשמזהים את היעילות עם היקף צר של פעולות , במקום לזהותה עם רוחה ומשמעותה של פעילות , התרבות מנוגדת ליעילות . בין שנקרא לה 'תרבות' בין שנקרא לה 'התפתחות שלמה של האישיות' — התוצאה זהה עם משמעותה האמיתית של יעילות חברתית , אם אנו נותנים דעתנו על מה שמייחד את היחיד ו הרי היחיד לא היה יחיד לולא היה בו משהו שאינו ניתן להשחי תו אל זולתו . הניגוד לכך הוא הבינוני , הממוצע . כל אימת שמפתחים תכונה מצוינת , התוצאה היא אישיות מצוינת , ומכאן סיכוי גדול יותר לשירות חברתי , שאין לצמצמו באספקה כמותית של מצרכים חומריים . כי איך תהא חברה ראויה באמת לשירות , אם אין היא מורכבת מיחידים בעלי תכונות אישיות נעלות ? עובדה היא , שהצגת הניגוד בין הערך הגבוה של האישיות ...  אל הספר
מוסד ביאליק