2. קני־מידה של מטרות טובות

אנו יכולים להשתמש במסקנות דיוננו לבחינת מהותם של קני המידה הכרוכים בק ביעה נכונה של מטרות . ( א ) המטרה שנקבעה צריכה להיות תולדה של תנאים קיימים . היא צריכה להיות מיוסדת על בחינת הדברים שכבר מתרחשים והולכים ו על האפשרויות והמגיעות של המצב הקיים . תורות על דבר המטרה הנכונה של פעולותינו — תורות מוסריות וחינו כיות — עוברות תכופות על עיקרון זה . הן מניחות מטרות הקיימות מחוץ לפעולותינו ) מטרות זרות למצב כמות שהוא ; מטרות הנובעות מאיזה מקור חיצוני . והבעיה המתעוררת אז היא —כיצד להביא את פעולותינו לידי השפעה על מימושן של מט רות חוץ אלו , שלשמן אנו חייבים לפעול . על כל פנים , 'מטרות' כאלה מגבילות את השכל 1 הן אינן ביטויו של השכל המתגלה בראיית הנולד , בהסתכלות ובבחירת האס שרות הטובה מבין כל האפשרויות הנתונות . הן מגבילות את השכל , משום שבהיותן נתונות מן המוכן ממילא הן נישאות בכוח איזו מרות שהיא שמחוץ לשכל , ולשכל עצמו נשארת רק בחירה מוכנית של אמצעים . ( ב ) עד כאן דיברנו על מטרות , כאילו אפשר לקבוע אותן במלואן קודם שמנסים לממש אותן . רושם זה טעון תיקון . המטרה , כפי שהיא מופיעה בראשונה , אי...  אל הספר
מוסד ביאליק