תוכן העניינים

תודות 9 מבוא 11 שער ראשון : הציונות הדתית 23 פרק . 'א מציונות דתית לדתיות לאומית - " מרכז הרב" ובנותיה 25 פרק : 'ב הדתי לאומי החדש 54 פרק : 'ג הרוב הבורגני הדומם 94 פרק : 'ד רצח רבץ והתהליך הפוליטי 103 שער שני : החברה החרדית 113 פרק : 'ה חברת הלומדים 119 פרק : 'ו החרדי החדש - שינויים בחברה החרדית 136 פרק : 'ז מגזרים בחברה החרדית — נשים וחוזרים בתשובה 170 שער שלישי : הדתיות המזרחית 187 פרק : 'ח הדת המשפחתית 192 פרק : 'ט הדת העממית 201 פרק : 'י "עטרה ליושנה" - עלייתה של תנועת ש"ס 220 שער רביעי : רוחניות ללא גבולות 247 פרק י"א : הדתיות הרוחנית החדשה 249 שער חמישי : קרובים רחוקים 265 פרק י"ב : יבוא אמריקני - התנועות הלא אורתודוקסיות 267 שער שישי : בין המחנות 281 פרק י"ג : דתיים מול חילוניים 283 פרק י"ד : "ארון הספרים היהודי" - לימודי היהדות חוזרים לאופנה 300 אפילוג 311 ביבליוגרפיה 315 מפתח 321  אל הספר
כתר הוצאה לאור