המשפט "ודברך אמת וקיים לעד" וברכות ההפטרה

חננאל מאק במאמרו "לחקר מנהג בבל הקדמון" עמד נפתלי וידר על גלגוליו של המשפט "ודברך אמת וקיים לעד" מתפילת יום הכיפורים אל תפילת ראש השנה ' . וידר הראה כי במקורות בבליים , אשר הבולט בהם הוא סדור רב סעדיה גאון , מופיע המשפט בסוף קטע התפילה " מחול לעוונותינו ביום הכיפורים , "הזה סמוך לחתימתה של ברכת קדושת היום , בכל 2 תפילות יום הכיפורים , אך במנהג אשכנז המאוחר משתלב המשפט רק בתפילות ראש 3 השנה . בנוסחים אחרים נמצא המשפט הן בתפילות ראש השנה והן בתפילות יום 4 הכיפורים , ושילוב זה המשיך להתקיים עד המאה הט"ז והיה ידוע גם בפולין . גם הגרסה המדויקת של המשפט אינה קבועה , והוא מוכר גם בתוספת המילה "מלכנו" או בלא 5 המילה , "לעד" ואף מקומו המדויק של המשפט בתוך התפילה משתנה מעט במנהגים 6 השונים . כפי שהראה וידר , חכמי ימי הביניים התלבטו בטעמיהם של המשפט עצמו ושל שינויי מקומו בתוך התפילה . אופיינית היא דרכם של חכמי צרפת בעניין .-זה משנקבע מקומו 1 נפתלי וידר , "לחקר מנהג בבל , "הקדמון תרביץ , לז ( תשכ"חא עמ' . 264-240 , 157-135 המאמר כלול בקובץ מאמריו של וידר התגבשות התפילה במזרח וכמערב , ירושלים , תשנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן