בית הכנסת באשכנז: בין דימוי להלכה

יוסף ג' וולף לעי"ג יל"נ ל' מקס 6 ליעזל גיין דל o » i » p מקלקיס כ 6 לז וכחו '' ל , ממן וכלזלל , וגנקמומ ל 1 יזכ"י בשנים האחרונות פונה מספר הולך וגדל של חוקרי יהדות אשכנז לשאלת שרטוט אותם דפוסי המחשבה ( paradigms ) דרכם חוו והבינו אנשי העבר את חייהם . בעקבות מחקריהם של אנתרופולוגים כמו אליעדה , גירץ , דוגלס והולבוואקס מחד גיסא , המחקר בוצע בסיוע מענק מחקר מטעם קרן הזיכרון לתרבות יהודית Memorial ) . ( Foundation for Jewish Culture עיקר הדברים הושמע לראשונה בכנס השנתי של המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן באייר תש"ס . תודתי לפרופסור יוסף תבורי עבור ההזמנה להשתתף בכנס . חלק קטן של התיזה המוצעת כאן פורסם במאמרי "Medieval Models of Purity and Sanctity : Ashkenazic Women in the Synagogue " , Purity and Holiness : The Heritage of Leviticus , ed . M . Poorthuis and J . Schwartz , . Leiden , 2000 , pp . 263-280 ראה . למשל , . M . Eliade , The Mythof the Eternal Return , New York , 1995 ראה גם N . Munn , "The Cultural Anthropology of Time : A Critical Essay" , Annual Reviewof Anthropology , 21 ( 1...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן