מפתחות

מפתח המקורות מקרא בראשית ב ז 348 315 ג יח 260 ג יט 260 ד ב 141 ד כה 184 ח יא 345 י יב 178 יא ב 357 יא ג—ד 100 יד יח 318 טו יג 318 כא כ 355 354 כו יב 288 לא מ 127 לב טו 117 לב טז 117 לז יד 21 מז כו 234 מט כז 73 שמות יג יז 87 טו כו 282—281 יח כא—כב 267 כא יט 282 כב יג 117 כה י 286 כד , יד 286 כח ר , 267 לא יג 247 ויקרא יט יג 209 יט יד 138 114 49 יט כ 337 יט כג 337 כא י 264 כג כד 77 כה כה 49 כה לז—לח 211 כה לט 297 כה לט—מ 304 כה מו 335 כו ט 354  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן