ביבליוגראפיה

[ בביבליוגראפיה זו צוינו ספרים ומאמרים שתוכנם נדון בספר ] אבוהב , , 'י מנורת המאור , ירושלים תשכ"א . אברדום בן דוד ( הראב"ד הראשון , ( ספר הקבלה , מנטובה . 1524 אברמסון , , 'ש פירוש רבנו חננאל לבבא בתרא פרק ב , סיני , כרך כג , תש"ח , עמ' נז—פז ; פירוש קדמון למסכת בבא בתרא , סיני , כרך כה , תש"ט , עמ' רנט—רעא ; מסכת עבודה זרה , כ"י ספרדי , ניו יורק תשי"ז ו מסכת בבא בתרא , תרגום ופירוש , ירושלים ; 1958 במרכזים ובתפוצות בתקופת הגאונים , ירושלים תשכ"ה ; רב נסים גאון , ירושלים תשכ"ה ; משיחתם של בני ארץ ישראל , סיני , כרך סג , תשכ"ח , עמ' כ—לא ; כללי התלמוד בדברי הרמב"ן , ירושלים תשל"א ; לחקר הערוך , לשוננו , כרך לו , תשל"ב , עמ' ; 149—122 לחקר הערוך , לשוננו , כרך לז , תשל"ג , עמ' . 45—26 אולברייט , ו"פ , מתקופת האבן ועד הנצרות , ירושלים . 1968 אומנסקי , , 'י חכמי התלמוד , מפר רב , טרנוב תרצ"א . אורבך , א"א , מגמות דתיות וחברתיות בתורת הצדקה של חז"ל , ציון טז , תשי"א , עמ' ; 27—1 הלכות עבדים כמקור להיסטוריה חברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד , ציון כה , תש"ך , עמ' ; 189—141 אסקיזיס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן