חיוב החיים

אמוראי בבל היו אוהבים את החיים , נהנים מאכילה טעימה ומשתייה טובה , וכיוצא באלו הנאות חומריות , כפי שראינו למעלה . מסתבר שקירבתם לעבודת האדמה וחלקם בייצור מזונות בסיסיים השפיעו במידה זו או זו על גישתם החיובית בהחלט להנאות החיים החומריים . עמידתם בתוך החיים וגישתם החיובית כלפיהם ניכרת , בין השאר , אף מתשומת לבם בכל הנוגע לשמירת הבריאות , שגובלת לעתים בפינוק . כך , למשל : 'אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל 10 הקיז דם ונצטנן עושין לו מדורה ( בשבת ) אפילו בתקופת תמוז . שמואל צלחו ליה תכתקא דשאגא ... " ) בקעו לו כסא של תדהר שהוא מעולה , "בדמים רש"י ) . 11 רב יהודה צלחו ליה פתורא דיונה ( שולחן מעץ יקר , " מין ארז , "הוא רש"י . 12 ( לרבה צלחו ליה שרשיפא ספסל" ) , " רש"י ) . 13 ואמר ליה אביי לרבה והא קא עבר מר משום "בל ( לא ) תשחית" ( דברים כ , יט . ( אמר ליה " בל תשחית" דגופאי עדיף' ( שבת קכ"ט א . ( תשובתו של רבה , שמי שאינו שומר על גופו מפני חשש של חולי , עובר על 'בל 10 כי"מ גורס : 'א"ר חייא בר , 'שמואל ונשמט 'בר . 'אבין ראה בדק"ס . 11 על ואריאנטים בלשון 'תכתקא דשאגא' ראה , 0 "דק באות ת . פירושו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן