פחד מן העוני

הפחד מפני תלות כלכלית באנשים זרים הוא מובן וטבעי אצל כל אדם ואדם , ואין צריך לומר אצל תלמידי חכמים לאחר חורבן הבית , שביקשו להנהיג את בני עדתם . חכמי ארץ ישדאל , ואף חכמי בבל , חיו ופעלו בחברה , שבה היו 'מכבדים . 'עשירים בייחוד אמורים הדברים באימפריה הפרסית , שהיתה , כאמור למעלה , בעלת מבנה 2 אפשר שבארץ ישראל היה המצב אחר , ואמוראים אחדים היו מצטדקים ברבים על בהילותם אחרי ממון . שאלה זו צריכה עיון נפרד . 3 כמובן שלעתים אנו שומעים על מקרים , שהשגת ממון במשפט אינה עולה בקנה אחד עם תפיסה מוסרית . ולדוגמה נציע מקרהו של איסור גיורא , שהפקיד אלפי זוזים אצל רבא . קודם מותו של איסר הגר טוען רבא , שרב מרי בנו של איסר , שהורתו שלא בקדושה , לא יקבל את דמי הפקדון . שכן מן הדין הוא יכול לזכות בממון זר . במעמד שלושתם —איסר , רב מרי ורבא —ורבא אמר שלא ילד אל איסר אם יזמינו אליו . לבסוף הציע רב איקא , בנו של רב אמי , דרד אחרת כדי להוציא את הממון מידיו של רבא . איסר יודה שזוזים אלד , הם של רב מרי , ויקנה לו אותם בהודאה . הצעה זו נתקבלה על איסר ועל בנו ואמנם הם השתמשו בה . רבא הקפיד ואמר ; מלמדים טענות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן