עבדים עברים

במאמר מקיף על הלכות עבדים חידש פרופ' א"א אויבך כמה חידושים מעניינים וחשובים . הוא מצא , בין השאר , חידוש המוסד של עבד עברי על ידי אמוראי בבל . וכד הוא כותב : 'בה בשעה שבארץ ישראל לא מצאנו אלא רמזים קלושים למציאותו של עבד עברי ממש , הרי ישנן עדויות מפורשות לכך במאה הרביעית בבבל בחוגים של חכמים עשירים' ( ראה בהערה . ( 1 מן הדין לבדוק את המסקנה האמורה , 19 תרגמתי לפי פירושו של הר"ח . והוא על פי גירסת הגאון וראשונים שגרסו : , 'שקלה' ולא כמו שלפנינו . 'דלייה' ראה אוצר הגאונים , סוכה , התשובות , עמ' , 16 סימן כח , ובהערה . 1 20 מלבד מנימין היה לו לרב אשי שמש . ראה , לדוגמה , בבא קמא קיג ב . שמש זה דיבר עמו רב אשי בשפה שהיתה שגורה על פיו של שומר פרדס נכרי . 21 על אדם זה ראה היימאן , תולדות תנאים ואמוראים , עמ' , 1137 ערך רב שמואל בר יהודה , שהשיג על רבינו תם . וראה , שם , עמ' , 575 ערך רב יהודה הינדואה . ברם גם ביוחסין השלם , עמ' , 147 בערכו , מובאת המסורת , שהיתה בידיו של ר' תם , ושלפיה היה לו לר' יהודה בן בשמ שמואל שנתגייר . שהביאה את אורבך אף להערכה מוסרית שלילית של אמוראי בבל בכל הנוגע לי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן