רכישת עבדים

מקרה מעניין מאוד של רכישת עבד על ידי רב אשי מגוי אחד , מסופר ביבמות מו א . בסוגיה , שדנה בטבילת גוי לשם עבדות , מביאה הגמרא את דבריו של שמואל שהורה : 'וצריך לתקפו . 'במים ופירש רש"י : 'לתקפו במים כשמטבילו לשם יהדות לעבדות צריך שיתקפנו לתת עליו עול מלאכה במים כדי שתהא נראית כטבילת 10 על מעמדו של רב נחמן בבית ראש הגולה ראה בספרי , ראשות הגולה בבבל בימי המשנה והתלמוד , לפי המפתח . ועל העבדים בבית ראש הגולה , ראה שם לפי המפתח . 11 ראה במסכת בבא קמא קי"ט א . שם מסופר על מה סילק רב חסדא את אריסו . וראה בגיטין נו א על יחסו של רב חסדא לשמשו . רב חסדא לא מסר לו את המפתחות של מחסן העצים שלו , אך נתן בו אמון מלא לגבי 'אוצרותיו' האחרים . אולם קשר . להכריע אם מדובר כאן בשמש , שהיד . מבחינת ההלכה עבד אם לאו . וראה בכתובות סא סע"א על יחסם המצויין של רב מרי ורב פנחס , בניו של רב חסדא , אל שמשם . 12 ראה , לדוגמה , בגיטין , שם , מקרה נוסף ומעניין , על עבד אחד שברח לארץ ישראל 1 וגם במקרה זה מדובר בתלמיד חכמים שממנו ברח העבד . ראה במאמרו של אפשטיין , אוני — אנטיכריס — ( אנטיכריסיס ) — אפרכוריס *) אפרכוריס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן