פרק עשירי עבדים ושפחות

יש עדויות מפורשות , שאמוראים אחדים החזיקו עבדים ושפחות , לשם שירותי בית שונים . תופעה זו היתה ר 1 ווות בכל ימי האמוראים . נראה שאמוראים אלה היו עשירים , או מכל מקום אמידים . בפרק זה לא נדון במאמרות הערכה ש . ל אמוראי בבל על העבדות , ועל עבדים ושפחות , אלא נציע אותם מקורות בלבד , שמהם אנו בפרק \\ ז לא נדון על 'שמשים / שהיו משרתים את האמוראים , שכן נתברר לנו שקצתם היו בני תורה , ולעתים תלמידים שהיו משמשים את רבותיהם . לפיכך החלטנו לדון בהם בפרק שדן ביחסים החברתיים והכלכליים שבין החכמים לבין תלמידיהם . אולם חייבים אנו להעיר , שלא תמיד קל להבחין בין 'שמשי לבין 'עבד' בכל הנוגע למעמד המשפטי . יש שגם אדם המכונה 'שמש' בתלמודים היה בחינת עבד מנקודת מבטה של ההלכה , וראה , לדוגמה , להלן בהערה . 11 על ספקית כאלה נעיר בדיון על השמשים . בדרד כלל , סוגי העבודות שחייבים בהם עבדים דומים כמעט לאלה של השמשים , ראה כתובות צו א . על נושא העבדות כתב לאחרונה א"א אורבך , הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד , ציון כה , תש"ך . על מסקנה אחת שהסיק במאמרו בקשר לאמוראי בבל שהיו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן