היצע וביקוש של בשר

מסקנתנו , שרק אמוראי בבל העשירים השיגה ידם לאכול בשר יום יום , אינה עומדת בסתירה למסקנה שאליה הגיע פתפי ליברמן , שבבבל היה הבשר זול בעוד אשר בארץ ישראל היה ביוקר , - שכן הדברים אמורים בהכללה וההשוואה היא רק יחסית . כרך ב , עמ' , 10 הסיק מן הגמרא בעירובין , שם , שאכלו בשר בלא לחם , על מידת התפשטותו של גידול הבהמות במרס בימיו של רב יוסף . 60 ראה הרצאתו , ארץ ישראל ויהדות העולם בתקופת המשנה והתלמוד , בקובץ הרצאות לזכר משה ( מוש ) חביב , אוניברסיטת תל אביב , , 1971 עמ' . 30 הרמב"ם , בפירושו למשנה , לפי תרגומו של הרב י' קאפח , מבאר : ... ' שהבבליים היו אוכלים אותו חי בלי בישול משום חוזק מעיהם וזהו עניין שדעתן . 'יפה 61 ראה בספרי , ראשות הגולה בימי המשנה והתלמוד , פרקים י—יב . 62 ראה תוספתא כפשוטה , ח"א , עמ' , 186 ד"ה ובבבל . וגם בהרצאתו , ארץ ישראל ויהדות העולם בתקופת המשנה והתלמוד , קובץ הרצאות לזכר משה ( מוש ) חביב , אוניברסיטת תל אביב , , 1971 עמ' . 35—34 ברם גם בארץ ישראל היו העשירים אוכלים 'ליטרא' של בשר בסעודתם . ראה , לדוגמה , דרשתו של רבי יוחנן על המקרא , משלי ג , לג 'מארת ה' בבית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן