בשר ביום חול — מאכלם של עשירים

באילו חוגים היה עולה הבשר על שולחנם מדי יום ביומו 1 נפנה תחילה לסיפור זה ' אדם הראשון היה מיסב בגן עדן ומלאכי השרת עומדין לקראתו וצולין לו בשר ומצנגין לו יין . בא נחש וראה אותו והציץ בכבודו ונתקנא בו' ( אבות דרבי נתן נו"א פרק א , מהדורת שכטר ג א ) . 17 אדם הראשון מתואר כאן בדמות בעל בית מכובד , שעבדיו עומדים עליו ומשמשים אותו בשעת סעודה . " המאכלים שמוגשים לו הם בשר צלוי ויין מצונן , והם מעוררים קנאה במסתכל מן הצד . בתיאור האמור משתקפת , כפי הנראה , המציאות בארץ ישראל בשנות הארבעים בערך של המאה השנייה , לאחר מפלתו של בר והא איכא שבתות וימים . 'טובים והגמרא משיבה : 'כדשמואל . דאמר שמואל שנוי וסת תחילה חולי' ( וראה דק"ס , אות ע . ( ופירש הרשב"ם , ד '' ה 'שינוי וסת , חק . כמו עני שכל ימות החול אוכל פת הריבה ובשבת אוכל בשר . ' . .. וראה באוצר הגאונים , כתובות , הפירושים , עמ' , 58 סימן רצח ובהערה ו . ועל מאמרו של שמואל ראה בראשונים לכתובות קי ב ולסנהדרין קא א . על ההבדל הניכר בין מזונותיו של העני בימות החול ולבין שבת , אנו עומדים מתור הסוגיה שדנה בשכרם של מלמדי תינוקות . בנדרים לז א מובאת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן