אכילת בשר בימים־טובים

כדרך שהיו נוהגים בשבת , כיוצא בה היו מקיימים שמחת יום טוב , 'ואין שמחה בלא אכילה ושתייה' ( מועד קטן ט א . ( זכר לדבר עולה מן השיחה שבין רבי חייא בר אבא — בן בבל שעלה לארץ ישראל והיה תלמידו של רבי יוחנן בטבריה » לבין ר' אסי , אף הוא בן בבל שעלה לארץ ישראל * : 'מפני מה מועדים בבבל . 'שמחיס השיב לו ר' אסי : 'מפני שהם עניים ' . ונתפרשו הדברים על ידי רש"י : ' וכל השנה אין להם שמחה במאכל ומשתה . ' . .. ופשוט הוא שהכוונה לבשר ויין . 15 ואכן כמה הלכות למעשה נשנו בדבר הבאת בשר ביום טוב מבית השוחט אל בתיהם של חכמים נודעים וגם של יהודים סתם ( ראה , לדוגמה , ביצה כז ב — כח א . וראה תוספתא יום טוב , מהדורת ר"ש ליברמן , עמ' , 294—293 וש"נ . והנ"ל , תוספתא כפשוטה , עמ' . ( 971 ^ 968 ונביא בזה דוגמה אחת מעניינת : 'רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלתא ' תלתא . אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא' ( פסחים סח ב . ( ותרגומו : רב יוסף ביקש שיעשו לו עגלה משולשת ( לחג ) השבועות . אמר אלמלא יום זה שהוא גרם ( לי ללמוד תורה ) כמה יוסף ישנם בשוק . רב יוסף מכיר בערכו ' שלמדתי תורה ונתרוממתי . הרי אנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן