אכילת בשר בשבת

מציאות זו עולה בבהירות רבה מן השיחה שבאה במסכת שבת קי"ט סע"א , בשולי ההלכה , שיש לשנות לטובה את המאכלים ביום השבת משאר ימות השבוע : 'אמרו ליה בני רב פפא בר אבא לרב פפא כגון אנן דשכיח לן בישרא וחמרא כל יומא במאי נישנייה ' ... ( וראה ספר העתים , עמ' 287 וראבי"ה ח"א , עמ' 249—248 כלומר , אנו , שמצויים לנו בשר ויין בכל יום , במה נשנה ? השואלים הללו היו עשי 4 ראה , לדוגמה , המאירי , בית הבחירה , עבודה זרה , עמ' , 134 ופני משה לירושלמי עבודה זרה פ"ב ה"ג , ד"ה חתיכת דג שאין בה סימן . 5 גם חכמים אחרים ראו בבשר סעודה . לדוגמה : 'תנא משמיה דרבי יהושע בן קרחה בשר ששאלו ( יוצאי מצרים ) שלא כהוגן מתוך' ) כרס מלאה , שהרי מקנה רב היה , 'להם רש"י ) ניתן להם שלא כהוגן ... מכאן למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בלילה . והאמר אביי האי מאז דאית ליה סעודתא לא לאכליה ביממא ' . .. ( יומא עד . סע"א — רע"ב . ( 6 על ר' זעירא , שעלה מבבל והקיז דם בטבריה וביקש לקנות בו ביום בשר , ראה ירו שלמי ברכות פ"ב ד . ע"ג . לעניין הנוסח שם ראה ב' רטנר , אהבת ציון וירושלים , עמ' ; 62 ר"ל גינצבורג , פירושים וחידושים ביר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן