דבריהם של אמוראי בבל בענייני רפואה

נפתח עיון זה בדברי הגמרא , שבת פב א : 'אמר ליה רב הונא לרבה בריה מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב חסדא דמחדדן שמעתיה . אמר ליה מאי איזיל לגביה . דכי אזילנא לגביה מותיב לי במילי דעלמא . אמר לי מאן דעייל לבית הכסא לא ליתיב בהדיא ... אמר ליה הוא עסיק בחיי דברייתא ואת אמרת במילי דעלמא . כל שכן זיל לגביה' n ( רב הונא אמר לבנו רבה : מפני מה אינך מצוי אצל רב חסדא ששמו 18 הרבה מאמרים של חז"ל בענייני רפואה נאספו על ידי פרלמן , מדרש הרפואה , תל אביב תרפ"ו , לפי סדר האל"ף—בי"ת , ולא נדפס כולו . 19 בשינויים קלים מובא במנורת המאור לר"י אבוהב , מהדורת חורב קצנלנבוגן , עמ' . 700 ודק"ס אותיות ז—ח . עותיו מחודדות . אמר לו מה אלך אצלו . כשאבי הולך אצלו הוא 'מושיבני לפניו בדברי חנם שאינם תורה' [ רש"י . [ הוא [ רב דוסדא ] אומר מי שהולך לבית הכיסא לא יישב 'במהרה ובחוזק' [ רש"י ... [ אמר לו [ רב הונא : [ הוא [ רב חסדא ] עוסק בחיי אדם ואתה אומר בדברים סתם , כל שכן לך אצלו . ( שומעים אנו שתיים : שרב הונא העריך מאוד את עצותיו של רב חסדא בענייני בריאות , והעיקר לענייננו , שרב חסדא היה רגיל ללמד את תלמידיו בענייני ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן