רופאים

בדורות האחרונים נכתבו עשרות ספרים ומאמרים על הרפואה במקרא ובתלמוד שבהם מתוארים חכמים אחדים , וראש לכולם שמואל , כרופאים ומרפאים מקצועיים ולא נחה דעתו של ד"צ הופמן , אחד מן הביוגראפים הרבים של שמואל במאה התשע עשרה , עד שקבע שבישיבת נהרדעא לימדו רפואה , אסטרונומיה וחכמת הלוח . אצל רוב החוקרים והמחברים שכתבו על שמואל ניכרת מגמה אפולוגיטית מודעת במידד זו או זו . קביעה זו מתייחסת בעיקר למחברים , שכתבו על נושא זה אחרי יוסט . 1 דומה שהאחרון הוא , Neusner , A History of the Jews in Babylonia לייןץ , 1966 כרך ב , עמ' , 136 שקובע כי שמואל היה ללא ספק רופא . , Mar Samuel 2 לייפציג , 1873 עמ' . 35—34 ונגרר אחריו פונק , Die Stadt Nehardea , und ihre Hochschuie בספר היובל להופמן , ברלין , 1914 עמ' , 99 בעוד אומנסקי בספרו , 'רב' טרנוב תרצ"א , עמ' ט , כותב על רב ש'הוא למד חכמת הרפואה ועמה יתר החכמות העוזרות על ידה כידיעת טבע המאכלים , שמירת הבריאות ונתוח גופות . 'מתים הרבה יותר שקול היה S . Fessler , Mar Samuel der bedeutendste Amora , ( Diss . ) , Halle 1879 עמ' . 63—61 הוא מטעים , שגם אצל שמואל אין...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן