התמיכה בחכמים המתמנים על הציבור

שמואל למד ממקרהו של שאול המלך 'כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור מתעשר ( יומא כב ב . ( ואכן אתה מוצא בתלמוד הבבלי מקרה קונקרטי , שתלמיד חכמים שנתמנה 'נתעשר' ( סוטה מ א ) . 'רבי אבהו אימנו רבנן עליה לממנייה ברישא . כיון דחזייה 23 לר' אבא דמן עכו דנפישי ליה בעלי חובות . אמר להו איכא רבה' 23 ( נמנו החכמים למנות את רבי אבהו בראש . כיוון שראה [ ר' אבהו ] שר' אבא מעכו , שיש לו בעלי חובות שהיה' ] צריך , 'ללות רש"י ] אמר להם [ רבי אבהו ] ישנו 'חכם גדול וראוי לישב בראש יותר ממני . כדי שיושיבוהו בראש ונותנין לו מנות ומעשירין אותו כדי שיהא חשוב וישמעו דבריו . כדתניא "והכהן הגדול מאחיו" [ ויקרא כא , י ] גדלהו משל אחיו [ יומא יח א , ' [ רש"י . ( אמנם המקרה המדובר בו אירע בארץ ישראל , בקיסריה שעל יד חוף הים התיכון , 21 בספר העתים , עמ' 241—240 ( וציין לו באוצר הגאונים , שבת , הפירושים , עמ' ( 76 מפרש . - ' כי בא"י מעשרין ולא בחוצה לארץ . ובבבל שכיחי רבנן טובא ומתיבתא והעשירים מכבדין אותן . ' . .. לעניין הפרשת תרומות ומעשרות בבבל ראה בנספח א . ועל 'כבד' במובן הוצאה כספית , ראה חולין פד ב , ורש"י , ד"...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן