שחרור מעבודות ביצורים

דעה רווחת היא , שהחכמים היו משוחררים מעבודות מסוימות שהיו מוטלות על בני 62 וידנגרן , הנזכר בהערה , 56 עמ' , 153—152 כותב : There is further another important source , hitherto not utilized in this connection because only accesible in manuscript , Nihayat al-Irab , which states what categories were subject to poll-tax , namely 1 . two classes of categories among the population engaged in the cultivation of the soil : muzara'un and ' akarah . 2 . the totality of all Christians and Jews ... the poll-tax hit especially the lower classes of farmers and workers among the rural population , and that the religious minorities in the Sassanian empire were put on a level with them , at least . from the days of Xosrau AnoSurvan ' ואין בזה , כאמור , כל הבדל בין האימפריות השונות , ונציע כאן סיכום , שסיכם צ'ריקובר , את המצב במצרים בימי הרומאים : 'Just as the gymnasium education was a mark of distinction proper to Greeks , so the payment of poll-tax was a sign of degradation marking the Egyp- tians .....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן