שחרור ממסים

וכיוצא בו אין בידנו ידיעות מפורטות ומדויקות על סוגי המסים הקבועים , גובהם ודרכי גבייתם במלכות סאסאן עד למאה השישית , שעה שהמלך כוסרו Xosrou ) , ( Anosurvan , 531—579 ערד ריפ 1 רמה במערכת המסים שדרתה נהוגה לימיו . אף על פי כן , דעתם של חוקרים רבים היא שאמוראי בבל היו פטורים 18 צורי , שלטון ראשות הגולה והישיבות , עמ' , 197 סובר שסחורותיו של רב חמא 'נפטרו מתשלומי , 'מכס בשל 'עמדתו הרשמית הגדולה' בבית ראש הגולה . על שחרור חכם בבלי אחד מתשלומי מכס בארץ ישראל , ראה על רב ספרא בעבודה זרה ד א . רב ספרא , בהמלצת רבי אבהו , נשתחרר ממכס על ידי . 'מינים' לזיהויים של האחרונים ולזמנו של השחרור ראה ר '' ש ליברמן , The Martyrs of Caesaria , Annuaire de l'lnstitut , de Philologie et d'Histoire Orientates et Slaves כרך ז , , 1944—1939 עמ' 398 ואילך . ועל ביטול חד פעמי של מכס על ידי אחשורוש , ראה מגילה יב א , ורש"י , ד"ר . שקרא דרור . 19 נ' ברילל , הנזכר בהערה , 15 ביקש ללמוד ממסכת מועד קטן כח ב , על בדיקות שנערכו לסוחרים בתחנות המכס . וראה גם קוהוט , ערוך השלם , כרד ג , עמ' , 264 ערך זבזגי . פירוש מקורי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן