שחרור ממכס

ומן הפריבילגיה של נקיטת השוק נעבור ונעיין עתה בזכות של הנחת המכס , שאף עליה הסתמך רב חמא בדבריו הנזכרים , כדי לנמק מפני מה ה'טרשא' ריבית' ) ( 'חרשת שלו מותרת . דעה ר 1 וחת ומקובלת על החוקרים , שאמוראי בבל היו פטו רים מתשלומי מכס ? r והדבר תמוה . שכן ידיעותינו על סדרי תשלומי המכס בבבל הם מועטים ביותר , ופחות מזה ידועים פרטים על שחרורם של אמוראי בבל מחובת תשלום המכס . מלבד דבריו הנזכרים של רב חמא , מסתמכים החוקרים על מקרה 11 ראה דבריו של שור , בהערה קס"ב . וציין לספר העתים , ר"ש אסף , שם , עמ' 13 בהערה . 1 ומעניין הדבר , שאותו 'בי אבידן' פרובלימאטי נתפרש על ידי קדמון אחד במובן 'שוק של בית עבדה ( 1 ) . 'זרה ראה גנזי קדם , ספר ה , תרצ"ד , עמ' . 169 ומה שטוען קרויס , Talmudische Archaologie כרך ב , עמ' , 362 והמקורות בהערה , 346 שדסקרתא הוא שוק , לא מצאתי לזה סימוכין . וראה רש"י לגיטין מ א ד"ה דיסקרתא , שמפרש קרייה . וראה בספרי , ראשות הגולה בבבל בימי המשנה והתלמוד , עמ' 110 בהערה 57 ( ונפלה שם טעות דפוס וצ"ל , ( WZKM ושם , עמ' 151 בהערה . 7 12 קשה לקבוע מה היתה הסחורה של רב חמא . וראה הדעו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן