שולחנים

השולחני היה מומחה מבוקש מאוד ומצוי הרבה בארצות מערב ובמזרח כאחת תפקידיו העיקריים היו , כידוע , החלפת מטבעות ממדינות שונות ( ראה , לדוגמה תוספתא , שקלים , פ"ב ה"יג . 208 ( השולחני היד . פורט מעות ( ראה , לדוגמה , שבועות פ"ז מ"ו ) ומצרף = ) הניגוד של פורט ) מעות ( ראה , לדוגמה , מעשר שני פ"ד מ"ב ) . 207 רגילים היו להפקיד מעות אצל השולחני ( בבא מציעא פ"ג מ"יא 08 ( ,- וכיוצא בו היו ' משכירים' לו מעות ( תוספתא בבא מציעא פ"ד ה"ב ) . 2 <> 9 בעלי בתים היו מוסרים המחאה לשולחני , והלה היה משלם לשכירו ( בבא מציעא פ"ט מ"יב . ( השולחני היה בודק טיבן של מטבעות וערכן ( תוספתא , בבא קמא פ"י ה"י ) . 210 הוא היה מעריך ערכן של אבנים טובות ובקי במרגליות , אם אמיתיות הן ואם מזויפות ( במדבר רבה פרשה כא יב . ( הוא גם היה קונה אבנים טובות ( שמות רבה פרשה נב ג .-11 ( בקיצור , 205 ראה סקירתו של , Heichelheim , Roman Syria עמ' . 224 ושם המקורות בנוגע לארץ ישראל . וראה א' גולאק , עסק השולחני לפי דיני התלמוד , תרביץ , שנד . ב , תרצ"ב , עמ' 159—154 ( מעמ' 171—169 דן המחבר בגביית השקלים . ( 206 ראה ר"ש ליברמן , תו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן