עסקי כספים והלוואות

על אחדים מאמוראי בבל מספר התלמוד , שהיו נושים םכומי כסף גדולים בעמיתיהם החכמים , או בסתם יהודים ואף בנכרים . מקורות אלה אינם מגלים לרוב אם מדובר בהלוואה ואם שותפות במסחר , או בממון שהפקיד אמורא בידיו של סוחר על מנת שיקנה בשבילו סחורה מסויימת . מקורות אלה יש בהם עניין רב לא רק להכרת מעמדם הכלכלי והיקף עיסקיהם של האמוראים , אלא יש בהם גם ללמדנו על יחסים 127 והדברים קשים אף אם נקרא 'משלחי גלימי דאינשי' כשאלה . ראה פירושי רבינו יהודה בר נתן לכתובות , עמ' . 83 אולם הר"ח , אוצר הגאונים , כתובות , עמ' , 64 מבאר : 'וכשבאו אצל רבא גער . 'בהן 128 לשון רש"י במהדורה קמא . ראה פירושי רבינו יהודה , עמ' . 83 כלכליים וחברתיים מסוימים , כפי שהיו נהוגים בימים ההם באימפריה הפרסית ( ולעתים אף מחוץ לגבולותיה . ( במסכת בבא קמא קד ב מסופר : ... ' דרב פפא 12 » הוה מסיק 13 ° תריסר אלפי זוזי בי חוזאי . אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אבא אגב אסיפא דביתיה . כי אתא נפק לאפיה עד תואר' ( רב פפא היה נושה שנים עשר אלף זוז בבית חוזאי , הקנם לו לרב שמואל בן [ אבא ] אחא על גב מפתן ביתו [ שכן הדין הוא 'נכסים שאין להם אחריות'...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן