מסחר בשומשמין

מבין גידולי החקלאות , שאמוראי בבל היו סוחרים בהם , מן הראוי להזכיר את השומ שמין . מן השומשמין היו מפיקים שמן למאכל ולמאור כאחד . שכן בארצות הפרת והחידקל לא היה עץ הזית מצוי כל כד הירודוט ( מלחמות הפרסים א , ( 193 מציין שבבל היו משתמשים בשמן שומשמין בלבד «» נ . ואכן על מצב זה אנו שומעים עוד במחצית הראשונה של המאה השנייה : ... ' רבי טרפון אומר אין מדליקין ( נרות לשבת ) אלא בשמן זית בלבד . עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר מה יעשו 107 על גידול פשתן בארץ ישראל בכלל ראה , Krauss , Talmudische Archaologie כרך א , עמ' . 140—139 108 אמנם כפרי או סורא , מקומות מושבם של משפחת רבי חייא ורב , לא נשתבחה בפשתנד . עד כמה שניתן ללמוד מן התלמודים . הפשתן שגדל בפומבדיתא וסביבתה , ובייחוד ' נהר , 'אבא נ 7 ותבח בטיבו , ראה , לדוגמה , דבריו של רב חסדא לתלמידיו בשבת קמ ב . וכבר הובאו ד דברים למעלה בפנים . וראה , Obermeyer , Die Landschaft עמ' . 239 109 אולם הוא אי 1 ו אומר שבכלל לא ראה עצי זית . הוא כותב שבבל ( אשור ) אינה מצטיינת בתאנינ , ! בזיתים או ביין . ראה שם . השומשמין נזכרים בצד התבואה כמה פעמים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן